NAV

Sending in my official complaint!

So, my fantastic friends fortunately have a massive amount of friends in the right places, and I am getting help here with my complaint about the “no” to child support while in the US. It turns out, that in the opinion of another NAV office in Norway, there has been an error in interpretation of the law of social services of the office in Heimdal where we belong, and that we indeed have the right to keep our child support while we are in the US. Turns out that another friend of mine som the same municipality as myself, but belonging to a different office, has also been given the green light so presedence is clearly in my favor!

This is a copy of the letter I am sending to NAV Heimdal:

Avd: NAV Forvaltning Trondheim

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM EKSPORT AV YTELSER VED FORSKNINGSOPPHOLD I USA 2011-2012 – fnr xxxxxx

Viser til avslag fra NAV Heimdal på søknad om eksport av ytelser datert 130911 og signert “navn på saksbehandler”.

Denne klagen kommer som følge av at det kan se ut som om det har blitt foretatt en feiltolkning av trygdeavtalen mellom USA og Norge. Lov om barnetrygd er uavhengig av trygdeavtalen. Ifølge § 5 i barnetrygdloven opprettholdes barnetrygden dersom vilkårene for medlemsskap i folketrygden er oppfylt.

Vilkårene for medlemsskap i folketrygden er opprettholdt for meg,”navn og personnummer”, først og fremst ved at jeg er de fakto pliktig medlem ettersom mitt opphold er på under 12 måneder. I tillegg har jeg, etter råd fra NAV utland, valgt å også være frivillig medlem under oppholdet. Begge disse tilfellene viser at vilkårene i medlemsskapet mitt er oppfylt, og at barnetrygden derfor skal opprettholdes under barnetrygdlovens § 5 under mitt utenlandsopphold.

Følgende begrunnelse er klippet fra et vedtak som ble gjort 24.08.2011 i en annen sak for en familie i samme situasjon som vår, i en annen kommune. Den er også lagt ved brevet som referanse, med personnummer strøket bort av hensyn til personvern. Flere eksempler vises ved behov, også fra Trondheim Kommune.

”BEGRUNNELSE:  Barnetrygd utbetales til foreldre (eller annen omsorgsperson) som har barn under 18 år boende fast hos seg i Norge. Ved utenlandsopphold kan det gis barnetrygd hvis barnet og den barnet bor fast hos under utenlandsoppholdet, er fast eller frivillig medlemmer i folketrygden etter folketrygdloven paragraf 2-5  eller 2-8, eller fyller vilkårene i disse bestemmelsene for å bli medlem i folketrygden… Rett til barnetrygd under utenlandsopphold følger av paragraf 5 i lov om barnetrygd.”

Forventer en snarlig oppklaring på denne saken, og at barnetrygden utbetales uten opphold også under utenlandsoppholdet mitt. Kopi av dette brevet er også sendt NAV Utland.

Med vennlig hilsen,

Vedlegg: Kopi av vedtak fra lik sak, anonymisert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *